Aktualności

PRACE SEJMU 2018 R. PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH PRZYJĘTYCH USTAW

Odsłony: 3544

Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz w 2018 r. brał udział w głosowaniach nad następującymi aktami prawnymi:

Styczeń:
Sejm zdecydował o wydłużeniu kadencji samorządów z czterech do pięciu lat oraz postanowił, że wójt burmistrz czy prezydent miasta nie będzie mógł sprawować funkcji dłużej niż przez dwie kadencje. Posłowie wzmocnili też rolę samorządowych budżetów obywatelskich oraz zwiększyli kontrolę społeczną nad działalnością władz samorządowych.

Ponadto w styczniu Sejm uchwalił obywatelski projekt ustawy ograniczającej handel w dni wolne od pracy, dzięki czemu pracownicy placówek handlowych spędzają niedziele z najbliższymi zamiast w pracy. 

Z kolei dzięki przepisom ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych będziemy oddychać czystszym powietrzem. Ustawa kompleksowo określa zasady rozmieszczania odpowiedniej infrastruktury. Kierowcy pojazdów elektrycznych otrzymali od Sejmu szereg uprawnień i korzyści, zaś gminy uzyskały prawo do tworzenia stref czystego transportu na swoim terenie.

Luty:

Posłowie postanowili m.in. o uregulowaniu i zmniejszeniu kosztów egzekucji komorniczych.

Sejm podjął też decyzje ważną dla zacieśnienia przyjaznych stosunków z Węgrami – uchwalił ustawę o utworzeniu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Marzec: 

Sejm uchwalił pakiet ustaw tworzących tzw. konstytucję biznesu. Izba przyjęła m.in. Prawo przedsiębiorców, dzięki któremu wyraźniej odczują oni konstytucyjną zasadę wolności działalności gospodarczej. Mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy mają dzięki sejmowej ustawie swojego rzecznika. Będzie on stać na straży ich praw.

Dodatkowo została uchwalona ustawa o komornikach sądowych. Przyjęcie nowego aktu normatywnego regulującego przedmiotową materię było wymuszone koniecznością przywrócenia zaufania do zawodu komornika sądowego jako funkcjonariusza publicznego oraz zwiększenia nadzoru nad komornikami. Pozostawiono zasadę, że komornik nadal pozostaje funkcjonariuszem publicznym działającym przy określonym sądzie rejonowym, przy czym zaakcentowano rolę prezesa sądu rejonowego, jako najważniejszego i podstawowego ogniwa nadzoru administracyjnego. Z uwagi na indywidualny charakter prowadzonej działalności oraz konieczność osobistego podejmowania czynności, wprowadzono dalsze ograniczenia możliwości przyjmowania spraw spoza rewiru. Komornik w nowym stanie prawnym może przyjmować sprawy jedynie z obszaru apelacji, na terenie której działa. 

W celu podwyższenia poziomu merytorycznego komorników, przyjęto bez wyjątku zasadę, że osoba wykonująca zawód komornika sądowego musi być prawnikiem.    

Kwiecień:

Kierowca, który w stanie wyższej konieczności (np. ratując czyjeś życie) przekroczy dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym, nie będzie automatycznie tracił prawa jazdy na trzy miesiące - dzięki uchwalonym w kwietniu przez Sejm przepisom policja będzie mogła odstąpić od zatrzymania dokumentu.

Maj:

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie są adresatami dwóch przyjętych w maju ustaw. Sejm zdecydował o podniesieniu przysługującej im renty socjalnej, o prawie 40% w porównaniu z 2015 r. Zdecydowano także o przyznaniu szczególnego uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Niniejszy akt prawny ma zapewnić realizację przez władze publiczne konstytucyjnych uprawnień osób niepełnosprawnych, mających umocowanie  w art. 68 ust. 3 Konstytucji RP. Na mocy uchwalonego aktu osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności uzyskały m.in. uprawnienie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.  

W tym miesiącu Izba stworzyła także podstawę prawną mająca na celu sprawną i szybką budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Dzięki majowym decyzjom Sejmu kierowcy nie będą musieli wozić przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia polisy OC. Wszystkimi danymi dysponuje przeprowadzający kontrolę drogową policjant.

Czerwiec:

W połowie roku Sejm przyjął kolejne rozwiązania pomocne w walce o czyste powietrze. Posłowie zdecydowali o powołaniu Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Będzie on kolejnym instrumentem wsparcia polityki elektromobilności w Polsce - m.in. wspomoże finansowo rozwój infrastruktury do tankowania gazu ziemnego, biopaliw ciekłych i innych paliw alternatywnych oraz do ładowania pojazdów elektrycznych.

W tym miesiącu uchwalono także nowelizację prawa łowieckiego. Przyjęte rozwiązania stanowią podstawy sfinansowania wynagrodzeń pracowników wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego biorących udział w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody. Realizacja nowych zadań zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z funduszu leśnego na podstawie zawartych z Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe umów, w których ustalone zostaną zasady ryczałtowego zwrotu kosztów realizacji ww. zadania.   

Lipiec – Sierpień:

Sejm uchwalił a Prezydent podpisał szereg szczególnie ważnych ustaw. Środowiska akademickie otrzymały tzw. konstytucję dla nauki. Nowe prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, kompleksowo regulujące tę dziedzinę życia.

W lipcu Sejm uchwalił także przepisy istotne dla realizacji programu Mieszkanie Plus. Posłowie zmniejszyli utrudnienia prawne, z którymi borykali się inwestorzy budujący mieszkania, zdecydowali także, że państwo wesprze finansowo osoby o niskich dochodach wynajmujące swoje pierwsze samodzielne lokum.

Izba zdecydowała też, iż miliony Polaków będących właścicielami nieruchomości uzyskają prawo do własności gruntów, na których stoją ich mieszkania lub domy, a które dotąd mieli oddane jedynie w użytkowanie wieczyste.

Sejm w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Polaków ułatwił odpowiednim służbom walkę z tzw. dopalaczami, zrównując je pod względem prawnym z narkotykami. Przyjętą ustawą zmieniono odpowiednio definicję substancji psychoaktywnej w związku ze zmianą podejścia do tych substancji i uznania ich oddziaływania na ośrodkowy układ nerwowy za porównywalny do narkotyków. 

Wrzesień:

We wrześniu posłowie pochylili się m.in. nad losem weteranów działań poza granicami państwa. Żołnierze i funkcjonariusze służący Polsce poza jej terytorium łatwiej uzyskają status weterana i przysługujące z tego tytułu uprawnienia. 


Październik: 

Jesienią Sejm przeprowadził przełomowe zmiany w systemie emerytalnym. Dzięki pracowniczym planom kapitałowym każdy pracownik, przy wsparciu pracodawcy i państwa, będzie mógł odkładać dodatkowe środki na zabezpieczenie swojej przyszłości w wieku emerytalnym.

Wszyscy podatnicy płacący PIT skorzystają ze zmian w ustawie o tym podatku. Zeznanie podatkowe wypełni za nich urząd. Zniknie obowiązek corocznego składania PIT-ów. Podatnik, który nie skorzysta z prawa do własnoręcznego wypełnienia formularza i nie złoży go w urzędzie - nie będzie karany. Urząd uzna za ważne i złożone wypełnione przez siebie zeznanie. Informatyzacja Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i innych rejestrów państwowych, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, pozwala na wprowadzenie dalszych uproszczeń w rozliczaniu zeznań podatkowych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z tym, dzięki przyjętym regulacjom, obok funkcjonujących obecnie sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika (papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem sytemu e-Deklaracje) wprowadzona została usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez KAS (bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika).

Małe firmy zapłacą mniejszy CIT. W październiku Sejm zdecydował o obniżeniu obowiązującej ich stawki do 9 proc.

Posłowie podjęli też decyzję o utworzeniu Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki tej ustawie władze lokalne będą mogły otrzymywać środki na remonty i rozbudowę infrastruktury drogowej. W funduszu będą gromadzone środki na zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych. Dodatkowo środki zostaną przeznaczone na budowę mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych. 

Listopad:

W listopadzie Izba przyjęła kolejne rozwiązania mające na celu redukcję zanieczyszczeń powietrza. Pomoże w tym m.in. ulga termomodernizacyjna, czyli wsparcie dla osób rezygnujących z najbardziej szkodliwych sposobów ogrzewania domów. Co do zasady podatnik będący właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku dochodowego, kwotę stanowiącą 23 % wydatków poniesionych w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia, termomodernizacyjnego, w tym budynku, określone w przepisach wydanego aktu wykonawczego, które zostanie skończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Od dnia 29 listopada obowiązuje ustawa o kołach gospodyń wiejskich, które będę podlegać obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zysk osiągany przez KGW będzie służył realizacji celów statutowych i nie będzie mógł być przeznaczony do podziału między jego członków. 

Potrzeba również zasygnalizować ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji. Podstawowym założeniem uchwalonej ustawy jest ułatwienie sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji poprzez dopasowanie istniejących rozwiązań z zakresu prawa podatkowego i prawa żywnościowego do potrzeb podmiotów prowadzących produkcję żywności na małą skalę i jej zbywanie w krótkich łańcuchach dystrybucji.

 

Grudzień:

Dzięki nowelizacji ustawy o dowodach osobistych każdy tego typu dokument będzie miał tzw. warstwę elektroniczną. E-dowód osobisty umożliwi drogą elektroniczną identyfikację posiadacza, potwierdzanie jego obecności, a także składanie podpisu elektronicznego.

Dzięki decyzjom Izby na ostatnim posiedzeniu w 2018 r., Polacy nie muszą obawiać się podwyżek cen prądu. Sejm zdecydował m.in. o obniżeniu akcyzy na energię elektryczną oraz o rekompensatach dla firm sprzedających prąd firmom i samorządom.

Słowem podsumowania potrzeba zaznaczyć, że Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, na zakończenie 2018 roku: 
1) Wypowiedział się 159 razy na posiedzeniach Sejmu; 
2) Skierował 50 interpelacji;
3) Reprezentował Sejm w 28 postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym;
4) Brał udział w 6517 z 6606 głosowań;