Praca, nie obietnice

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDAWNIENIA KARALNOŚCI PRZESTĘPSTW

Odsłony: 6214

Instytucja przedawnienia w prawie karnym polega na rezygnacji ze ścigania sprawcy przestępstwa, wyrokowania lub wykonania kary w związku z upływem znacznego czasu od momentu popełnienia czynu zabronionego. Stanowi ona ujemną przesłankę procesową, zgodnie z którą po upływie określonego czasu nie wszczyna się postępowania, a wszczęte – umarza. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło: 30 lat – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa, 20 lat – gdy czyn stanowi inną zbrodnię oraz 15, 10 i 5 lat w przypadku różnych występków (art. 101 Kodeksu karnego). Jeżeli w tych okresach wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa przedawnia się z upływem 5 lat od zakończenia tych okresów (art. 102 k.k.). Przepisów dotyczących przedawnienia nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych, a także ciężkich przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU SEJMU RP

Odsłony: 10212

Grupa posłów PiS wystąpiła z inicjatywą zmiany Regulaminu Sejmu w zakresie art. 30, odnoszącego się do procedury wyboru lub powoływania organów państwowych. Jak napisali wnioskodawcy w uzasadnieniu, zarówno Regulamin Sejmu, jak i ustawa o Trybunale Konstytucyjnym normują termin składania wniosków z kandydaturami tylko w zwykłych okolicznościach powstania wakatu na stanowisku sędziego Trybunału.

ZMIANY W KODEKSIE RODZINNYM I OPIEKUŃCZYM

Odsłony: 5927

Wprowadzone zmiany do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią wprost, że umieszczanie dziecka w pieczy zastępczej, czyli w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa nie jest dopuszczalne.

35. ROCZNICA PODPISANIA POROZUMIEŃ RZESZOWSKO – USTRZYCKICH

Odsłony: 5182

W minioną niedzielę tj. 21 lutego br. w Rzeszowie odbyły się ogólnopolskie obchody 35. rocznicy podpisania Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich. W uroczystościach zorganizowanych przez NSZZ RI "Solidarność" oraz Duszpasterstwo Rolników, uczestniczył Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. Gospodarzem obchodów był Przewodniczący Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI "Solidarność" - Józef Sośnicki.

SESJA RADY MIASTA LUBACZÓW

Odsłony: 5587

20160218 144005W dniu 18 lutego 2016 roku odbyła się sesja Rady Miasta Lubaczowa, w której uczestniczył Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. Sesję prowadził Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zenon Swatek.

Jednym z tematów sesji był problem dróg wojewódzkich i powiatowych w Lubaczowie. W tym punkcie uczestniczyli przedstawiciele Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych w Lubaczowie. Na terenie Lubaczowa jest w sumie kilkanaście dróg wojewódzkich i powiatowych, stanowiących główny węzeł komunikacyjny miasta.

SESJA RADY GMINY BIRCZA

Odsłony: 3530

W dniu 17 lutego 2016 r.  w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy odbyła się  XXV sesja Rady Gminy, w której uczestniczył poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz.  Głównym tematem  sesji było przedstawienie  wniosku Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze w Leszczawie Dolnej o ustanowienie pomników przyrody  na terenie gminy Bircza, łącznie ponad 400 sztuk. Sesja odbywała się z udziałem Wicestarosty Przemyskiego Marka Kudły, Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego Ryszarda Adamskiego i radnych powiatu przemyskiego: Leszka Kołodziejczyka, Zbigniewa Urbana, radnego Rady Miasta Przemyśla Macieja Kamińskiego, przedstawicieli Nadleśnictwa Bircza i Urzędu Gminy we Fredropolu. Przedstawiciele wnioskodawców nie stawili się na sesji.

PROGRAM RODZINA 500 PLUS

Odsłony: 5680

Szanowni Państwo,

Program Rodzina 500 Plus został przyjęty przez Sejm RP. Więcej informacji o tym programie można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

http://www.mpips.gov.pl/rodzina500plus

To bardzo ważna decyzja dla wielu polskich rodzin.