Praca, nie obietnice

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Odsłony: 5537

janosik-oweBył to rządowy projekt ustawy. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.  Celem nowelizacji ustawy jest uregulowanie kwestii dotyczącej podziału środków rezerwy subwencji ogólnej w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia 2013 r. Zaproponowane rozwiązania mają być podstawą do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków z budżetu państwa. Ustawa określa m.in. dla których jednostek samorządu terytorialnego będzie przeznaczona rezerwa subwencji ogólnej, datę podziału środków rezerwy subwencji ogólnej, podstawę do wyliczenia rezerwy oraz podmioty odpowiedzialne za podział.

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 22 listopada 2013 r. Do Senatu została przekazana
w dniu 25 listopada 2013 r. Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływał w dniu 25 grudnia 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 listopada 2013 r. skierował ustawę do: Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.  Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 3 grudnia 2013 r. (wtorek). Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 3 grudnia 2013 r. Komisja wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 507 A). Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu był senator Janusz Sepioł. Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 3 grudnia 2013 r. Podczas posiedzenia komisji zostały zgłoszone wnioski o przyjęcie ustawy bez poprawek oraz
o wprowadzenie poprawki do ustawy - żaden z poddanych pod głosowanie wniosków dotyczących ustawy nie uzyskał większości głosów (druk nr 507 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu był senator Andrzej Matusiewicz.

Izba wprowadziła dwie poprawki do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wywodzącej się z projektu rządowego. Celem znowelizowanej ustawy jest uregulowanie kwestii dotyczącej podziału środków rezerwy subwencji ogólnej. Dostosowuje ona system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 31 stycznia 2013 r. Zaproponowane rozwiązania mają być podstawą do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków z budżetu państwa. Ustawa określa m.in. dla których samorządów będzie przeznaczona rezerwa subwencji ogólnej, datę podziału środków rezerwy subwencji ogólnej, podstawę do wyliczenia rezerwy oraz podmioty odpowiedzialne za podział. Ponadto ustawa zwalnia województwa, które obowiązane byłyby w 2014 r. wpłacić do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej kwotę ponad 400 mln zł,  z obowiązku wpłaty nadwyżki ponad tę kwotę. Kwota nadwyżki ma być wpłacona do budżetu w ciągu trzech kolejnych lat. W konsekwencji odpowiednio zmniejszyłaby się kwota części regionalnej subwencji ogólnej, co miałoby zostać zrekompensowane województwom w latach 2015-17.

Zapraszamy do zapoznania się ze stenogramami dotyczącymi nowelizacji ustawy o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.