Praca, nie obietnice

KANDYDAT PIS NA PREZYDENTA POLSKI – ANDRZEJ DUDA NA PODKARPACIU

Odsłony: 4414

ww 1Data wydarzenia: 16-18 stycznia (piątek – niedziela) 2015 roku

Od piątku na terenie Podkarpacia przebywał kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Polski Andrzej Duda.

Andrzej Duda ma 42 lata, od 2006 do 2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, był również podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, oraz członkiem Trybunału Stanu, posłem na Sejm VII kadencji. Obecnie zasiada w ławach Parlamentu Europejskiego VIII kadencji, gdzie trafił startując z listy Prawa
i Sprawiedliwości.

6 grudnia 2014 rada polityczna PiS zatwierdziła jego kandydaturę jako przedstawiciela partii
w wyborach prezydenckich w 2015 roku.

PRZEMYŚL

W Przemyślu Andrzej Duda mówił o rządowym programie restrukturyzacji polskiego górnictwa, który nazwał planem likwidacji. - W tym projekcie, jak to pani premier Kopacz mówi restrukturyzacji górnictwa, słowo restrukturyzacja nie pada ani razu, natomiast słowo likwidacja aż 49 razy - mówi Duda.

Skrytykował zbyt szybki jego zdaniem proces legislacyjny dotyczący tego programu. - To obecne działanie rządu to polityka sprzeczna z tym, co słyszymy w Unii Europejskiej. Tam mówi się o reindustrializacji, o odbudowie europejskiego przemysłu i tworzeniu nowych miejsc pracy. A u nas rząd zamiast tworzyć miejsca pracy, pomagać w tym, to je likwiduje - twierdzi Duda.

Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo z briefingu prasowego.

http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20150117%2FREGION00%2F150119728

Źródło: nowiny24.pl, red. Norbert Ziętal

JAROSŁAW

17 stycznia br. w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu odbyło się spotkanie mieszkańców powiatu jarosławskiego z kandydatem PiS na urząd Prezydenta RP, posłem do Parlamentu Europejskiego – Panem Andrzejem Dudą. W spotkaniu tym wziął udział również Senator RP Andrzej Matusiewicz oraz Starosta Powiatu Jarosławskiego Pan Tadeusz Chrzan.

Andrzej Duda w swoim wystąpieniu odniósł się do kwestii restrukturyzacji polskiego górnictwa, przywołał kwestię likwidacji przemysłu stoczniowego w Polsce i skutków jakie za sobą niosła. Podkreślił stanowczo, że rząd powinien stanowczo chronić polski przemysł, przestrzegał przed konsekwencjami działań obecnych władz państwowych dla miast i całego społeczeństwa polskiego.

Na zakończenie europoseł Duda podziękował wszystkim za spotkanie oraz zachęcał wszystkich do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach prezydenckich.

PRZEWORSK

W sobotę 17 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta Przeworska odbyło się spotkanie kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z członkami PiS z terenu powiatu przeworskiego.

Kandydatowi na Prezydenta towarzyszył senator Andrzej Matusiewicz, który przedstawił zebranym jego postać i działalność, zarówno jako podsekretarza stanu w Kancelarii Śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak i Posła do Parlamentu Europejskiego obecnej kadencji.

Andrzej Duda odniósł się do szeroko komentowanego w mediach problemu kopalni na Śląsku, jak również do licznych problemów obywateli, które są wynikiem nieudolnych rządów, jak np. brak pracy, podniesienie wieku emerytalnego czy zamykanie przedsiębiorstw i zakładów pracy. Kandydat na Prezydenta przedstawił swoją wizję prezydentury, zapowiadając iż powoła specjalny zespół specjalistów, który będzie się zajmować przygotowywaniem projektów ustaw, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania państwa.

Na koniec swej wypowiedzi podkreślił również konieczność podjęcia wszelkich starań w strukturach lokalnych partii, by najbliższe wybory Prezydenckie były przeprowadzone rzetelnie i uczciwie.

LESKO

W piątek 16 stycznia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Lesku miało miejsce spotkanie z posłem do Parlamentu Europejskiego - Andrzejem Dudą. Poseł przybył na spotkanie wraz z posłem RP Bogdanem Rzońcą oraz senatorem RP - Andrzejem Matusiewiczem. Starosta Leski - Andrzej Olesiuk wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu - Markiem Małeckim powitali przybyłych gości.

Poseł Andrzej Duda przedstawił w swoim wystąpieniu informacje o pracy w Parlamencie Europejskim. Określił także swoją wizję prezydentury oraz obecnej sytuacji w Europie i Polsce.

SANOK

Spotkanie z Andrzejem Dudą odbyło się w piątek 16 stycznia o godzinie 16:00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku.

Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania. Materiał pochodzi z portalu esanok.pl.

http://esanok.pl/2015/pelna-tresc-przemowienia-kandydata-na-prezydenta-rp-andrzeja-dudy-w-sanoku-film.html

USTRZYKI DOLNE

Spotkanie z Andrzejem Dudą odbyło się w piątek 16 stycznia o godzinie 19:00 w sali Nadleśnictwa w Ustrzykach Dolnych .

RZESZÓW

Wo­je­wódz­kie spo­tka­nie no­wo­rocz­ne Prawa i Spra­wie­dli­wo­ści od­by­ło się w po­łu­dnie (17 stycznia) w Fil­har­mo­nii Pod­kar­pac­kiej. Uczest­ni­czy­li w nim przed­sta­wi­cie­le władz kra­jo­wych PiS, a także So­li­dar­nej Pol­ski, Pol­ski Razem, Pra­wi­cy Rze­czy­po­spo­li­tej, śro­do­wi­ska so­li­dar­no­ścio­wo - nie­pod­le­gło­ścio­we­go oraz sa­mo­rzą­dów z Pod­kar­pa­cia.

Go­ściem spe­cjal­nym tego spo­tka­nia był kan­dy­dat na pre­zy­den­ta RP dr An­drzej Duda - poseł do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go.

Spo­tka­nie po­prze­dzi­ła o godz. 10:30 Msza Św. od­pra­wio­na w Ko­ście­le pod we­zwa­niem Św. Krzy­ża w Rze­szo­wie przy ul. 3 Maja. Pod­czas na­bo­żeń­stwa zo­stał po­świę­co­ny sztan­dar Prawa i Spra­wie­dli­wo­ści Wo­je­wódz­twa Pod­kar­pac­kie­go.

Po Mszy Św. de­le­ga­cja PiS zło­ży­ła wie­niec pod po­mni­kiem Po­wstań­ców Stycz­nio­wych na Sta­rym Cmen­ta­rzu przy ul. Tar­go­wej.
Wystąpienie kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy podczas spotkania noworocznego

http://rzeszow24.pl/andrzej-duda-w-rzeszowie-wystapienie-kandydata-na-prezydenta-rp-w-filharmonii-podkarpackiej-film-mp002/