SESJA RADY GMINY RADYMNO

Odsłony: 6983

1Data wydarzenia: 26 czerwca 2015 r.

W dniu 26 czerwca br. w Sali Narad Urzędu Gminy Radymno odbyła się IX Sesja Rady Gminy Radymno, w której na zaproszenie przewodniczącego Rady Gminy Pana Zbigniewa Olecha, wziął udział Senator RP Andrzej Matusiewicz. Głównym przedmiotem obrad było zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2014 oraz przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Panu Bogdanowi Szylarowi.

Przed głosowaniem we wspomnianych kwestiach, głos zabrał mecenas Matusiewicz, który na początku swojego wystąpienia podziękował Panu Przewodniczącemu Rady za zaproszenie, przedstawił historię swojej wieloletniej działalności samorządowej m.in. z okresu prac w Sejmiku Województwa Przemyskiego oraz obecny zakres prac Senatu
i komisji senackich do których należy. Mecenas Matusiewicz nawiązał również do przypadającej
w tym roku okrągłej rocznicy 25 - lecia samorządności, przybliżył historię jej odradzania, drogę do pierwszych wolnych wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu
27 maja 1990 r. oraz sylwetki osób, dzięki którym została przygotowana i uchwalona ustawa
o samorządzie terytorialnym. W następnej kolejności Pan Senator Matusiewicz odniósł się do najważniejszych kwestii będących przedmiotem prac w Sejmie i Senacie, a które dotyczą lub są przedmiotem zainteresowania władz samorządów i mieszkańców gmin:

- niekorzystnej dla samorządów zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – przegłosowanej w Sejmie i Senacie większością koalicyjną, w której zapisach zmniejszono z 0,6 do 0,4 punktu rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej oraz skierowanego do prac w Sejmie przez Związek Miast Polskich obywatelskiego projektu nowelizacji tej ustawy, w którym zostały zaproponowane środki zwiększające dochody jednostek samorządu terytorialnego w zakresie partycypacji w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz od osób fizycznych (PIT), wprowadzenie opłaty ekologicznej w gminach, na terenie których znajdują się parki narodowe, rezerwaty przyrody, tereny prawnie chronione oraz została wprowadzona możliwość partycypacji samorządów do dochodach państwa z podatku VAT;

- nowelizacji ustawy prawo łowieckie – wprowadzenie możliwości odwołania od orzeczeń łowieckich sądów dyscyplinarnych do wydziałów karnych sądów okręgowych, wprowadzenie zasady współmierności w przypadku wyrządzenia szkody przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych, która odzwierciedlałaby rekompensatę rzeczywistej szkody i utraconych z tego faktu korzyści;

- nowelizacji kodeksu wyborczego - wprowadzenie od 1.07.2016 r. przezroczystej urny wyborczej do lokali komisji wyborczych, konieczność wkładania kart wyborczych do kopert przed wrzuceniem karty do urny, obowiązek zawiadamiania wszystkich wyborców przez wójtów / burmistrzów / prezydentów miast o wyborach, miejscach funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych oraz przekazywania instrukcji głosowania. Została zmieniona ilość członków komisji wyborczych, w zależności od liczby mieszkańców: w obwodach do 2000 mieszkańców - 6 do 8 członków zgłaszanych przez komitety wyborcze, w obwodach powyżej 2000 mieszkańców - od 8 do 10 członków. Wprowadzono również możliwość rejestrowania za pomocną dźwięku i obrazu przez mężów zaufania czynności przygotowawczych (do momentu otwarcia lokalu wyborczego) oraz czynności związanych
z zakończeniem głosowania (po godz. 21, liczenie głosów itp.). Nagrania z tych czynności będą mogły być wykorzystywanie jedynie dla celów sądowych w przypadku zgłoszenia protestu wyborczego lub postępowań karnych w przypadku przestępstw wyborczych. W przypadku wykorzystania nagrań w innych celach, działanie takie będzie wykroczeniem zagrożonym karą grzywny w wysokości do 5000 zł. Ponadto, w protokołach ustalania wyników głosowania obwodowe komisje wyborcze będą miały obowiązek podania rodzaju nieważności głosów.

Na zakończenie Senator Andrzej Matusiewicz pogratulował wszystkim radnym wyboru
w wyborach samorządowych, złożył życzenia owocnej, spokojnej pracy oraz opieki
i błogosławieństwa patronki samorządowców św. Kingi.

  • 1
  • 2
  • 3
  • herb

Simple Image Gallery Extended