Praca, nie obietnice

Filtr

ZMARŁ ANDRZEJ BUCZEK

krzyz2„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Z głębokim smutkiem
przyjąłem wiadomość o śmierci

Andrzeja BUCZKA

Wieloletniego członka „Solidarności”, przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemia Przemyska
NSZZ "Solidarność", radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
prezesa Fundacji im. Solidarności Ziemi Lubaczowskiej,
wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Katolickiego Solidarni w Cierpieniu
w Jarosławiu,

Wyrazy najgłębszego współczucia dla Rodziny
z modlitwą o pokój duszy

Andrzej Matusiewicz

...

WYSTĄPIENIE W SPRAWIE WNIOSKÓW PRZYGOTOWANYCH PRZEZ POWIAT PRZEMYSKI I POWIAT BIESZCZADZKI W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2007-2013

lolo MRR 1„Wypełniając mandat senatora RP, korzystając z ustawowego prawa uczestnictwa w sesjach rad gmin, powiatów i województw składających się na mój okręg wyborczy staram się zarówno poznawać problemy jednostek samorządu terytorialnego jak i wspierać inicjatywy mające na celu ich rozwój. Kierując się powyższym zobowiązaniem zwracam się do Pani Minister z wnioskiem o instytucjonalne wsparcie działań władz powiatów: przemyskiego oraz bieszczadzkiego.

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ W SPRAWIE OBWODNICY MIASTA SANOKA

str1Dnia 25 stycznia 2011 r. został podany do wiadomości publicznej „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”, stanowiący załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr 10/2011. W zamieszczonych w nim listach zadań inwestycyjnych nie znalazła się budowa obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka, mimo że spełnia ona wszystkie wymienione w załączniku nr 3 do tego dokumentu „kryteria wyboru do realizacji zadań polegających na budowie obejść miejscowości”.

WYSTĄPIENIE DO PODKARPACKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W RZESZOWIE W SPRAWIE OSUWISKA W WOLI ROKIETNICKIEJ

Gmina Rokietnica bkg headerUczestnicząc w Sesji Rady Gminy w Rokietnicy (27.06.2012 r.) Senator Andrzej Matusiewicz zobowiązał się do przygotowania wystąpienia skierowanego do Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w sprawie osuwiska znajdującego się w Woli Rokietnickiej (sołectwo w Gminie Rokietnica). Zapraszamy do zapoznania się z wyżej wymienionym dokumentem.