Praca, nie obietnice

Komisje Sejmowe

W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU SEJMU RP

Odsłony: 10200

Grupa posłów PiS wystąpiła z inicjatywą zmiany Regulaminu Sejmu w zakresie art. 30, odnoszącego się do procedury wyboru lub powoływania organów państwowych. Jak napisali wnioskodawcy w uzasadnieniu, zarówno Regulamin Sejmu, jak i ustawa o Trybunale Konstytucyjnym normują termin składania wniosków z kandydaturami tylko w zwykłych okolicznościach powstania wakatu na stanowisku sędziego Trybunału.

Mtusiewicz zmiana Regulaminu Sejmu RPPrawodawca nie przewidział i nie uregulował sytuacji nadzwyczajnych, kiedy np. osoba zgłoszona we wniosku albo osoba już wybrana, lecz która jeszcze nie złożyła ślubowania, rezygnuje z dalszego postępowania w sprawie wyboru lub umiera. Nie wiadomo, w jakim terminie, w powyższych okolicznościach, możliwe jest złożenie wniosków. Proponowane rozwiązanie usuwa tę lukę. Projekt został skierowany do pierwszego czytania do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Jej sprawozdanie przedstawił Izbie poseł Andrzej Matusiewicz (PiS). Poinformował o wprowadzeniu do przedłożenia poprawki legislacyjnej. Zgodnie z propozycją Komisji wnioski w sprawie wyboru lub powołania przez Sejm poszczególnych osób na stanowiska państwowe składać się będzie Marszałkowi Sejmu w terminie ustalonym przez niego w przypadku zaistnienia innych niż wymienione we wcześniejszych przepisach okoliczności powodujących konieczność dokonania wyboru. Sprawozdawca poinformował również o odrzuconej poprawce, zgodnie z którą uchwała weszłaby w życie z dniem rozpoczęcia kolejnej kadencji Sejmu. W debacie poseł Włodzimierz Bernacki (PiS) przekonywał, że nowelizacja poprzez usunięcie luki w prawie umożliwi realizację kreacyjnej funkcji Sejmu i w imieniu Klubu PiS prosił o przyjęcie projektowanej uchwały. Poseł Tomasz Głogowski (PO) stwierdził, że głosowanie za uchwałą byłoby przyłożeniem ręki do zamachu na Trybunał Konstytucyjny i konstytucję oraz zadeklarował, że posłowie PO będą głosować przeciwko przyjęciu tej zmiany regulaminowej. Poseł Ryszard Petru (N) porównał inicjatywę do wojny błyskawicznej, wojny przygotowywanej, niezapowiedzianej, realizowanej z zaskoczenia. Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) zwrócił uwagę na zaskakiwanie posłów nowymi projektami, wnoszonymi pod obrady nocą i niezajmowanie się projektami, które były obiecywane w kampanii wyborczej. Sejm podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 274 głosami, przy 121 przeciwnych i 1 wstrzymującym się. Weszła ona w życie z dniem ogłoszenia.