Praca, nie obietnice

W Regionie

X SESJA RADY MIASTA RADYMNO

Odsłony: 2220

W dniu 28 czerwca br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w X sesji Rady Miasta Radymno, w trakcie której Radni przyjęli jednogłośnie raport o stanie Miasta. Miasto Radymno w roku 2018 korzystając ze wsparcia ze środków zewnętrznych realizowało przykładowo następujące przedsięwzięcia: 

  • „Budowa kanalizacji sanitarnej Miasta Radymna”;
  • „Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępu do infrastruktury poprzez przebudowę i wyposażenie MOK w Radymnie”;
  • „Modernizacja dróg dojazdowych do pól”;

Z raportu wynika także, że na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie Miasta Radymna zarejestrowanych w rejestrze Regon było 586 przedsiębiorstw. Co istotne, na koniec 2018 r. planami miejscowymi było objętych 23,9 % powierzchni miasta. 

Poseł w swoim wystąpieniu pogratulował wygranych wyborów Panu Mieczysławowi Piziurnemu Burmistrzowi Miasta, z którym miał przyjemność pracować 27 lat temu, w czasie gdy pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu. Ponadto scharakteryzował swoją działalność sejmową opartą na pracach w komisjach stricte prawniczych, tj. Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Przypomniał, że w tej kadencji zmieniono wiele ustaw, z zakresu szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Mowa chociażby o nowej ustawie o prokuraturze, ustawie o organizacji i działalności Trybunału  Konstytucyjnego, nowej ustawie o statusie sędziego Trybunału Konstytucyjnego oraz nowej ustawie o komornikach sądowych i egzekucji. Duże zmiany wprowadzono także w kodeksie postępowania karnego, kodeksie karnym i kodeksie karnym wykonawczym. 

Ponadto poseł uczestniczył w pracach nad ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadzającą obowiązek przedłożenia radnym raportu o stanie gminy do dnia

31 maja. Do tej pory funkcjonowała jedynie instytucja sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium. Często w niektórych gminach było to wykorzystywane politycznie i mimo tego, że sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, to jednak z przyczyn stricte politycznych radni nie udzielali absolutorium. 

Co ważne w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Ustawa daje mieszkańcom wspólnoty lokalnej uprawnienie do udziału w debacie nad raportem określając jednocześnie zasady uczestniczenia w niej mieszkańców, m.in. wskazując tryb zgłoszenia do debaty. 

  • IMG_4397
  • IMG_4399
  • IMG_4401

Simple Image Gallery Extended