XLI SESJA RADY MIASTA JAROSŁAWIA

Odsłony: 4489

2W dniu 26 listopada bieżącego roku odbyła się Sesja Rady Miasta Jarosławia, w której uczestniczył senator RP Andrzeja Matusiewicz. W trakcie swojego wystąpienia mecenas Matusiewicz podjął wiele istotnych kwestii dotyczących funkcjonowania jednostek samorządowych w tym Miasta Jarosławia. Obrady, na wniosek senatora RP, rozpoczęły się od odmówienia MODLITWY ZA OJCZYZNĘ, której autorem był ksiądz Piotr Skarga (Rok 2012, jest Rokiem ks. Piotra Skargi).

Senator Matusiewicz przedstawił między innymi obywatelski projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w którego założeniach znajduję się zapis o zwiększeniu przez podmioty samorządowe partycypacji w podatkach: PIT oraz CIT. W dobie zmniejszających się wpływów  z wyżej wymienionych podatków jest to bardzo istotna zmiana dla każdego samorządu w Polsce. Niniejszy projekt w Sejmie będzie przedstawiony przez  Pana Andrzeja Porawskiego dyrektora Biura Związku Miast Polskich. Pod inicjatywą podpisują się wszystkie znaczące organizacje zrzeszające samorządy w Polsce (Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej).

1Kolejnym ważnym elementem wystąpienia senatora Matusiewicza była kwestia zmian w regule wydatkowej (tzw. Reguła Rostowskiego)  , która dotyczy znacznego ograniczenia poziomu zadłużenia samorządów. Rządząca koalicja nie podjęła żadnych działań mających na celu zmianę powyższych, niekorzystnych dla samorządów zapisów. Nadal jednostki samorządowe mogą maksymalnie zadłużyć się do poziomu 60% swoich przychodów. Jeżeli powyższe podmioty nie będą inwestować to wiele firm nie będzie tych projektów realizować. Zamyka to tym samym dopływ do ministerstwa środków pochodzących z podatków.

Kolejne rewolucyjne zmiany dotyczą ustawy o odpadach komunalnych (W dniu 15 lipca 2011 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 25 lipca 2011 roku). Zmianie w sposób zasadniczy ulega model gospodarowania odpadami komunalnymi. Formalnie, Ustawa (z niewielkimi wyjątkami) wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2012 roku; zaś nowy system gospodarki odpadami komunalnymi efektywnie powinien działać w poszczególnych gminach nie później niż 18 miesięcy od tej daty, czyli od 1 lipca 2013 roku.

3Obecnie właścicielami odpadów komunalnych i podmiotami odpowiedzialnymi za ich zagospodarowanie są właściciele (zarządcy) nieruchomości. To właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie takiej działalności lub z gminną jednostką organizacyjną.

Zgodnie z Ustawą podmiotem odpowiedzialnym za zagospodarowanie staną się gminy (lub związek międzygminny, jeżeli związek wykonuje zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi). Gmina będzie zobowiązana do budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Ustawa zakłada rezygnację z zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych na rzecz wpisu do rejestru działalności regulowanej. Opłata za gospodarowanie odpadami będzie pobierana przez gminę (popularnie zwana również podatkiem śmieciowym).

Powyższe działania prowadzą do zwiększenia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Na przykładzie miasta Jarosławia koszt wywozu śmieci bez segregacji wynosić będzie 20 zł z segregacją natomiast 14 zł (podatek naliczany jest na każdą osobę zamieszkującą dane gospodarstwo domowe).

Źródła:
Portal www.Skarbiec.biz