Praca, nie obietnice

W Regionie

CHŁOPICE – SESJA RADY GMINY

Odsłony: 4742

7Data wydarzenia: 27 lutego (środa) 2013 roku

W dniu 27 lutego 2013 roku w Sali Narad Urzędu Gminy w Chłopicach odbyła się XX Sesja Rady Gminy Chłopice VI Kadencji, w której uczestniczył senator Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Matusiewicz. W trakcie sesji głos zabrał senator Matusiewicz, który podziękował Przewodniczącemu Rady Gminy Chłopice Panu Romualdowi Niedźwiedzkiemu za zaproszenie,  jak również przedstawił pokrótce swoją biografię samorządową.

2W wystąpieniu znalazły się również kwestie dotyczące działalności społecznej i politycznej. Mecenas Matusiewicz określił zakres swoich prac w Senacie i komisjach senackich.

Senator Matusiewicz przedstawił główne założenia ustaw jak i projektów legislacyjnych będących przedmiotem aktualnych prac w Senacie, ważnych z punktu widzenia mieszkańców gmin jak i ich władz.

Chodziło o projekty legislacyjne dotyczące:

 • ustawy o pracownikach samorządowych - w kwestii dotyczącej rezygnacji w jej przepisach z funkcji stanowisk sekretarzy pełniących obowiązki (p.o.);
 • ustawy prawo łowieckie – problem szkody i większej partycypacji Skarbu Państwa w wypłacaniu odszkodowań;
 • ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – w kwestii uzupełnienia  przez Senat trzech dodatkowych kryteriów przy obliczaniu wysokości opłaty za wywóz odpadów (powierzchnia lokalu, ilość mieszkańców zamieszkujących gospodarstwo domowe, odległość od składowiska odpadów);
 • ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – problem partycypacji w podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego.

4Senator Matusiewicz przedstawił również projekty zmian w subwencji oświatowej oraz zmian w tzw. Karcie Nauczyciela – tj. m.in. podwyższenie pensum z 18 do 22 godzin, udzielanie urlopu na poratowanie zdrowia wyłącznie przez lekarzy medycyny pracy, zmniejszenie łącznego czasu trwania tego urlopu do okresu 1 roku. Ponadto, rozszerzony został katalog nauczycieli uprawnionych do 37 proc. ulgi na przejazdy komunikacją publiczną, z której będą mogli korzystać również nauczyciele pracujący w przedszkolach.

Po zakończeniu wystąpienia mecenas Andrzej Matusiewicz odpowiadał na pytania radnych, którzy dzielili się swoimi uwagami i wątpliwościami m.in. w kwestiach dotyczących: kodeksu wyborczego – w zakresie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin i związanych z nimi problemami na przykładzie Gminy Chłopice;  ustawy o odpadach i problemach z wysokością opłat za ich wywóz w przypadku rodzin wielodzietnych oraz braku przepisów, które gwarantowałyby obecność przedstawiciela Gminy Chłopice w Radzie Powiatu Jarosławskiego.

Senator Andrzej Matusiewicz zaprosił wszystkich zebranych do współpracy na płaszczyźnie samorządowej oraz do korzystania z bezpłatnych porad prawnych udzielanych w biurze senatorskim w Jarosławiu.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Simple Image Gallery Extended