SESJE RAD GMIN POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

Odsłony: 5359

 pruchnik 4W dniach 26 i 27 marca br. Senator RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w sesjach rad trzech gmin powiatu jarosławskiego: Rady Gminy Chłopice, Rady Miasta Radymno oraz Rady Miasta i Gminy Pruchnik.

 Na początku swoich wystąpień w trakcie posiedzeń, Senator Matusiewicz podziękował Przewodniczącym Rad za zaproszenia do wzięcia udziału w sesjach.

Następnie mecenas Matusiewicz odniósł się do najważniejszych kwestii będących przedmiotem prac w Sejmie i Senacie, a które dotyczą lub są przedmiotem zainteresowania władz samorządów i mieszkańców gmin:

- funduszu sołeckiego – wprowadzanego już uchwałami niektórych gmin na podstawie przepisów ustawy z 21 lutego 2014 r. i obowiązującej w nim zasadzie permanentności (obowiązywaniu funduszu przez kolejne lata od momentu jego wprowadzenia aż do czasu podjęcia ewentualnej uchwały przez radę miasta lub gminy, że w danym roku nie będzie on obowiązywał), podniesionych stopach zwrotu, konieczności zawiadamiania sołtysów przez wójtów/burmistrzów o wysokości środków z funduszu, o możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwzięć przez sołectwa;

- skierowanego do prac w Sejmie przez Związek Miast Polskich obywatelskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w którym zostały zaproponowane środki zwiększające dochody jednostek samorządu terytorialnego w zakresie partycypacji w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz od osób fizycznych (PIT), wprowadzenie opłaty ekologicznej w gminach na terenie których znajdują się parki narodowe, rezerwaty przyrody, tereny prawnie chronione, oraz została wprowadzona możliwość partycypacji samorządów w dochodach państwa z podatku VAT;

- proponowanej nowelizacji ustawy o finansach publicznych i wynikającej z niej potencjalnych zagrożeniach dla samorządów (w sytuacji gdy gmina jest zagrożona deficytem budżetowym będzie zobligowana do przedstawiania tzw. programu naprawczego, braku możliwości prowadzenia w takiej sytuacji inwestycji w oparciu o kredyty i pożyczki, braku możliwości udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego, konieczności likwidacji funduszu sołeckiego czy
w ostateczności ustalaniu budżetu gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową w przypadku uznania przez nią, iż proponowany program naprawczy jest niewystarczający);

- wprowadzanych zmian w ustawie o systemie oświaty – wprowadzeniu instytucji tzw. asystenta nauczyciela, osoby wspierającej nauczyciela, zatrudnianej na zasadach przewidzianych wyłącznie
w kodeksie pracy;

- kontrowersjach związanych z OFE oraz przewidzianymi zmianami w funkcjonowaniu Lasów Państwowych.

Na koniec Senator Andrzej Matusiewicz zachęcał zebranych do wzięcia udziału
w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz samorządowych, kandydatom życzył sukcesów oraz zaprosił zebranych do współpracy i kontaktów z biurami senatorskimi w których można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.

 • chlopice_1
 • chlopice_2
 • chlopice_3
 • pruchnik_1
 • pruchnik_2
 • pruchnik_3
 • pruchnik_4
 • pruchnik_5
 • pruchnik_6
 • radymno_1
 • radymno_2
 • radymno_3
 • radymno_4

Simple Image Gallery Extended