REORGANIZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Odsłony: 4174

reorganizacja sadow1 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości o zniesieniu Sądów Rejonowych w Przeworsku i w Lubaczowie i ustanowieniu w ich miejsce Wydziałów Zamiejscowych Sądu Rejonowego w Jarosławiu, w szczególności Wydziałów: Cywilnego, Karnego, Rodzinnego i dla Nieletnich.

Minister Sprawiedliwości wydał to rozporządzenie pomimo zaskarżenia przez grupę posłów i Krajową Radę Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych i opartego na tej ustawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości o tworzeniu i znoszeniu Sądów.

W delegacji ustawowej dla Ministra Sprawiedliwości nie ma właściwie określonych przesłanek dla tworzenia i znoszenia Sądów. Skarżący podnosili naruszenie konstytucyjnych wzorców w zakresie trójpodziału władzy polegającego na ingerencji władzy wykonawczej we władzę sądowniczą jako niezależną i na ograniczeniu prawa dostępu do Sądu. Zamierzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie likwidacji tzw. małych Sądów były oprotestowane przez zainteresowane Rady Miast i Rady Powiatowe. Minister zlikwidował w ten sposób 79 Sądów Rejonowych, tworząc Wydziały Zamiejscowe. Do tej pory Sądy w miastach powiatowych pracowały sprawnie, odznaczały się dużą jakością orzeczeń, nie miały większych zaległości, co jest problemem w Sądach Rejonowych w dużych miastach. Minister Sprawiedliwości przyjął kryterium ilości sędziów w danym Sądzie /9/ i wydał stosowne rozporządzenie wbrew opinii Krajowej Rady Sądownictwa, wbrew uchwałom Zgromadzeń Ogólnych Sędziów w poszczególnych okręgach Sądów Okręgowych. Zdaniem wielu Prezesów Sądów reforma ta nie przyniesie żadnych praktycznych oszczędności, a koszty wymiaru sprawiedliwości zostaną przeniesione na wszystkich uczestników postępowania, w tym strony, świadków, biegłych, tłumaczy, kuratorów i innych.

Zniesienie tych Sądów jest kolejnym zdarzeniem w postępującym cyklu "zwijania państwa", po likwidacji posterunków Policji /w Podkarpackim z 74 pozostało 34/, likwidacji placówek pocztowych, rejonów energetycznych, zakładów gazownictwa, szkół podstawowych. Jest to przymiarka do likwidacji samorządów powiatowych.