SESJA RADY MIEJSKIEJ W NAROLU

Odsłony: 5472

DSC 2249Data wydarzenia: 11 września (środa) 2013 roku

11 września 2013 roku o godz. 11.00 odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w Narolu.
W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych (Rada Miejska w Narolu liczy 15 radnych), ponadto sołtysi i zaproszeni goście, w tym senator RP Pan Andrzej Matusiewicz oraz radny Powiatu Lubaczowskiego Pan Michał Szwed.

Obrady otworzył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Krzysztof Szawara. Następnie przyjęto protokół z poprzedniej sesji. Kolejnym punktem posiedzenia było wystąpienie Pana Stanisława Woś - burmistrza Miasta i Gminy Narol, który przedstawił informację
z działalności między sesjami. Przedstawione zostały projekty, które są realizowane na terenie gminy takie jak: Plac Targowy, budowa kanalizacji, wodociągów oraz te, które zostały już zakończone. Burmistrz przekazał również informację o stanie inwestycji dotyczącej budowy placu zabaw w Jędrzejówce. Niniejszy projekt został już zakończony i plac zabaw został oddany do użytku. Zakończono również realizację projektu mającego na celu rewitalizację centrum Lipska. Odebrany został również odcinek drogi Ruda – Piła.

Następnie przewodniczący odczytał projekty uchwał, które radni przyjęli w większości jednomyślnie. Uchwały dotyczyły miedzy innymi: wprowadzenia zmian w budżecie, zniesienia Pomnika Przyrody, podjęto również uchwałę intencyjną w sprawie budowy obwodnicy miasta.

Kolejnym tematem podejmowanym w czasie sesji było przedstawienie sytuacji dotyczącej stanu dróg na terenie gminy. Pan Burmistrz, w tym miejscu, podziękował Panu senatorowi za pomoc w przebudowie między innymi drogi Płazów – Narol.

Następnie o zabranie głosu został poproszony Pan senator Matusiewicz, który przywitał wszystkich zebranych i jednocześnie podziękował Panu przewodniczącemu za zaproszenie. Na początku wystąpienia mecenas Matusiewicz przedstawił swoją biografię. Kolejnym punktem wystąpienia było omówienie okręgu senackiego, z którego mecenas uzyskał mandat. Jest to okręg największy w całej Polsce, obejmuje bowiem 7 powiatów, zawiera 62 jednostki samorządu terytorialnego.

Senator Matusiewicz określił również swoją przynależność do komisji senackich: ustawodawczej oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej. 

Mecenas Matusiewicz przedstawił projekty mające na celu zwiększenie partycypacji jednostek samorządu terytorialnego w podatkach zarówno od osób fizycznych, jak
i prawnych.  

Kolejnym punktem wystąpienie był opis zmian jakie wprowadza projekt nowelizujący tzw. Kartę Nauczyciela. Zmiany dotyczą między innymi: urlopu na poratowanie zdrowia. Dopiero po upływie 20 lat pracy nauczyciel może wziąć urlop dla poratowania stanu swojego zdrowia, i może to zrobić jedynie raz w ciągu swojej pracy zawodowej. Zniesione zostaną również dodatki wiejskie.

Następną sprawą, którą omówił senator Matusiewicz były założenia tzw. ustawy śmieciowej. Mecenas Matusiewicz postulował, aby nie było tak, że to gminy podejmują uchwały
w sprawie odpadów a następnie ogłaszają przetargi. Według senatora Matusiewicza powinno być odwrotnie najpierw należy ogłosić przetarg a później ustalić koszty jakie będą ponosić mieszkańcy.

Kolejnym problemem, który przedstawił senator Matusiewicz były założenia prawa łowieckiego, które należy zmienić, bowiem są bardzo krzywdzące dla rolników. Chodzi między innymi o zapisy dotyczące wysokości odszkodowania, jak również trybu zgłaszania szkody.

Senator Matusiewicz omówił również szczegółowo założenia nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. To w niej realizowany będzie projekt Rozwój Polski Wschodniej.

Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową to senator Matusiewicz zaznaczył, że droga nr 865 jest ujęta jako inwestycja priorytetowa i zadeklarował, ze dołoży wszelkich starań, aby była wykonana. Senator Matusiewicz, zaznaczył również, iż podjął interwencję w sprawie drogi nr 867.

Senator Matusiewicz pogratulował również inicjatywy mającej na celu budowę obwodnicy zaznaczając jednocześnie, że najlepiej byłoby, aby droga obwodowa przebiegała poza granicami miasta.

Ostatnią sprawą jaką podjął senator Matusiewicz było przedstawienie cen skupu zbóż oraz rzepaku, jak również czynników kształtujących ich wysokość. Mecenas Matusiewicz wypowiedział się również na temat wysokości dopłat pochodzących z UE a skierowanych do polskich rolników.  

Na koniec senator Matusiewicz podziękował wszystkim za uwagę, jak również zaprosił wszystkich zainteresowanych do swojego biura senatorskiego w Lubaczowie, gdzie można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.

Po zakończeniu sesji Senator Matusiewicz otrzymał od Pana przewodniczącego i Pana burmistrza piękną grafikę przedstawiającą Narol oraz monografię ukazującą najważniejsze wydarzenie z historii Lipska.  

 • DSC_2233
 • DSC_2236
 • DSC_2238
 • DSC_2239
 • DSC_2240
 • DSC_2242
 • DSC_2246
 • DSC_2249
 • DSC_2255
 • DSC_2257
 • DSC_2258
 • DSC_2260

Simple Image Gallery Extended