SESJA RADY MIASTA W OLESZYCACH

Odsłony: 4767

oleszyceData wydarzenia: 27 czerwca (piątek) 2014 roku

W dniu 27 czerwca 2014 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej w Oleszycach, w której uczestniczył senator RP Andrzej Matusiewicz. Program sesji obejmował:

- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
- interpelacje i zapytania radnych,
- wysłuchanie informacji o funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach,
- udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok,
- przedstawienie „Sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok”,
- podjęcie uchwał zawartych w porządku obrad.

Senator Matusiewicz w swoim wystąpieniu podziękował za zaproszenie na sesję, jak również przedstawił podstawowe 1informacje na temat swojej działalności parlamentarnej w związku z tym, że senator Matusiewicz pierwszy raz uczestniczył w sesji wyżej wymienionego podmiotu samorządowego. Wystąpienie mecenasa Matusiewicz dotyczyło:

- określenia przynależności do komisji senackich,
- zasięgu senackiego okręgu wyborczego (powiaty wchodzące w skład okręgu),
- definicji funkcji senatora niezawodowego,
- projektu nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który przygotował  
Związek Miast Polskich (partycypacja w PIT, CIT, podatek VAT z przeznaczeniem na inwestycje)
- opłaty ekologicznej (dodatkowe środki finansowe dla gmin, na których terenie znajdują się parki  
narodowe, krajobrazowe i rezerwaty, w związku z czym dochody podmiotów samorządowych są  
obniżone),
- nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym (powołanie sekretarza),
- nowelizacji prawa łowieckiego,
- zmiana ustawy o pracownikach samorządowych (kurator i wicekurator nie może pełnić funkcji  
radnego, pracownik samorządowy, który zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu musi być  
zwolniony z pracy w ciągu miesiąca od ogłoszenia wyroku),  
- informacji na temat funduszu sołeckiego.

Na zakończenie swojego wystąpienia senator zaprosił wszystkich zebranych do dowiedzenia biura senatorskiego w Lubaczowie i skorzystania w razie potrzeby z darmowych porad prawnych.