Praca, nie obietnice

W Regionie

XLII SESJA RADY GMINY HORYNIEC ZDRÓJ

Odsłony: 5140

dscf0606DATA WYDARZENIA: 25 CZERWCA (ŚRODA) 2014 roku

W dniu 25 czerwca br. w Świetlicy gminnej odbyła się XLII Sesja Rady Gminy Horyniec Zdrój, w której na zaproszenie przewodniczącego Rady Gminy pana Grzegorza Woźnego, wziął udział senator RP Andrzej Matusiewicz. Głównym przedmiotem obrad było zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2013 oraz przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy panu Ryszardowi Urbanowi.

Po wyczerpaniu porządku obrad oraz przyjęciu wszystkich uchwał, głos zabrał mecenas Matusiewicz, który na początku swojego wystąpienia podziękował przewodniczącemu Rady za zaproszenie, przedstawił historię swojej wieloletniej działalności samorządowej, jak również obecny zakres prac Senatu i komisji senackich, do których należy. W następnej kolejności senator Matusiewicz odniósł się do najważniejszych kwestii będących przedmiotem prac w Sejmie i Senacie, a które dotyczą lub są przedmiotem zainteresowania władz samorządów i mieszkańców gmin:

- nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w szczególności w zakresie możliwości zatrudniania przezpol gmina horyniec-zdroj coa.svg gminy tzw. asystentów rodzinnych;

- niekorzystnej dla samorządów zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – przegłosowanej w Sejmie i Senacie większością koalicyjną, w której zapisach zmniejszono z 0,6 do 0,4 punktu rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej oraz skierowanego do prac w Sejmie przez Związek Miast Polskich obywatelskiego projektu nowelizacji tej ustawy, w którym zostały zaproponowane środki zwiększające dochody jednostek samorządu terytorialnego w zakresie partycypacji w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz od osób fizycznych (PIT), wprowadzenie opłaty ekologicznej w gminach, na terenie których znajdują się parki narodowe, rezerwaty przyrody, tereny prawnie chronione oraz została wprowadzona możliwość partycypacji samorządów do dochodach państwa z podatku VAT;

- nowelizacji ustaw o samorządzie wojewódzkim, powiatowym i gminnym – w kwestii rozszerzenia granic gmin i możliwości zaskarżenia decyzji Prezesa Rady Ministrów w tej materii do sądu administracyjnego oraz powoływania w radach gmin tzw. rad seniorów mających charakter opiniodawczy i doradczy oraz wprowadzono jednoznaczny zapis, że kurator oraz wicekurator oświaty nie mogą być radnymi żadnego szczebla;

- nowelizacji ustawy o referendum lokalnym – rozszerzono zakres przedmiotu referendum
o wszelkie „istotne sprawy dotyczące społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę,
a nie zastrzeżonych do wyłącznego wykonania przez administrację rządową”;

- nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych m.in. w przepisach dotyczących sekretarzy gminy – wprowadzono obowiązek ogłoszenia przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast naboru na stanowisko sekretarza gminy i konieczności ich zatrudniania w okresie maksymalnie 3 miesięcy od dnia zwolnienia tego stanowiska i tym samym nie ma możliwości zatrudniania osób tzw. pełniących obowiązki sekretarza gminy;

- zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – użytki rolne stanowiące klasę od I do III
o obszarze do 50 arów będą mogły być wyłączane spod produkcji rolnej (pot. „odrolnione”) decyzją wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast;

- zmiany ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – wprowadzono kontrolę sądu administracyjnego
w przypadku wydawanych decyzji zarządu województwa dotyczących realizacji składanych projektów, dotychczas decyzja zarządu kończyła postępowanie;

- nowelizacji ustawy prawo łowieckie – wprowadzenie możliwości odwołania od orzeczeń łowieckich sądów dyscyplinarnych do wydziałów karnych sądów okręgowych, proponowano wprowadzenie zasady współmierności w przypadku wyrządzenia szkody przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych, która odzwierciedlałaby rekompensatę rzeczywistej szkody i utraconych z tego faktu korzyści;

- nowelizacji ustawy o ochronie przyrody – w zakresie szkód wyrządzanych przez bobry, Państwo jednakowo ma brać odpowiedzialność za szkody wyrządzone zarówno w gospodarstwach rolnych jak i na terenach
o powierzchni nie przekraczającej 1 hektara;

- nowo uchwalonej ustawy o funduszu sołeckim - wprowadzanego już uchwałami niektórych gmin na podstawie przepisów ustawy z 21 lutego 2014 r. i obowiązującej w nim zasadzie permanentności (obowiązywaniu funduszu przez kolejne lata od momentu jego wprowadzenia aż do czasu podjęcia ewentualnej uchwały przez radę miasta lub gminy, że w danym roku nie będzie on obowiązywał), podniesionych stopach zwrotu, konieczności zawiadamiania sołtysów przez wójtów/burmistrzów o wysokości środków z funduszu, o możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwzięć przez sołectwa;

- przygotowanym przez Senat projekcie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego systemu totalitarnego w nazwach budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;

- proponowanej nowelizacji ustawy o finansach publicznych i wynikającej z niej potencjalnych zagrożeniach dla samorządów (w sytuacji gdy gmina jest zagrożona deficytem budżetowym będzie zobligowana do przedstawiania tzw. programu naprawczego, braku możliwości prowadzenia w takiej sytuacji inwestycji w oparciu o kredyty i pożyczki, braku możliwości udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego, konieczności likwidacji funduszu sołeckiego czy w ostateczności ustalaniu budżetu gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową w przypadku uznania przez nią, iż proponowany program naprawczy jest niewystarczający).

Senator Matusiewicz poruszył ponadto kilka tematów związanych z pracą samorządu województwa podkarpackiego m.in przygotowania do realizacji perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz pięciu osi priorytetowych: Infrastruktura, Środowisko, Przedsiębiorczość, Innowacyjna gospodarka i Polska Wschodnia. Jak poinformował mecenas Matusiewicz, z osi Polska Wschodnia będą przekazywane środki pieniężne na remont
i modernizację dróg wojewódzkich: m.in. nr 865, 835, 881 oraz nr 867, o której zakwalifikowanie czynione są starania.

Na koniec senator Andrzej Matusiewicz odpowiadał na pytania radnych dotyczące m.in. funduszu sołeckiego, zachęcił zebranych do współpracy na szczeblu samorządowym oraz do kontaktów z Biurem Senatorskim
w Lubaczowie, gdzie osoby chętne mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.

  • dscf0603
  • dscf0605
  • dscf0606
  • dscf0608
  • dscf0609
  • dscf0610
  • dscf0617

Simple Image Gallery Extended