Praca, nie obietnice

W Regionie

UPAMIĘTNIENIE 156 ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Odsłony: 1649

W dniu 22 stycznia br. poseł Andrzej Matusiewicz oddał hołd poległym uczestnikom Powstania Styczniowego, składając kwiaty i zapalając znicze na grobie jednego z uczestników powstania - Aleksandra Dworskiego.

156 lat temu, z powodu nasilającego się terroru rosyjskiego, wybuchło Powstanie Styczniowe. Zostało ono ogłoszone manifestem z dnia 22 stycznia 1863 roku wydanym przez Tymczasowy Rząd Narodowy w Warszawie. Objęło swoim zasięgiem całe Królestwo Polskie, Litwę, Białoruś i częściowo Ukrainę,  było największym polskim powstaniem narodowym. Zryw miał charakter wojny partyzanckiej, stoczono około 1200 bitew i starć. Powstanie trwało do jesieni 1864r., mimo, iż na początku powstańcy odnosili sukcesy, zakończyło się klęską. Kilkadziesiąt tysięcy powstańców poniosło śmierć w walkach, zostało straconych lub zesłanych na Syberię. Po upadku powstania kraj pogrążył się w żałobie narodowej. Jednak mimo porażki, pamięć o tym wydarzeniu była jednym z filarów całkowitego odrodzenia kraju w 1918 r.

Uczestnik powstania, Aleksander Dworski urodził się 12 grudnia 1822 roku we Lwowie. Tam spędził dzieciństwo i pierwsze lata młodości. Swoją edukację zakończył studiami prawniczymi i uzyskaniem w 1849 roku tytułu doktora. Już w czasie studiów wykazywał zainteresowanie sprawami politycznymi i społecznymi kraju. Po otrzymaniu nominacji na adwokata, w 1855 roku przeniósł się na stałe do Przemyśla. Od początku swego pobytu związał się z kołami narodowymi, a gdy wybuchło powstanie został mianowany przez Rząd Narodowy naczelnikiem przemyskiego okręgu powstańczego.

W 1868 roku został wybrany do pierwszej autonomicznej Rady Miejskiej, której członkiem pozostał do końca życia. W latach 1869-1876 pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Przemyśla.

Po upadku powstania zaangażował się aktywnie w życie społeczne i polityczne. W czasie pierwszych bezpośrednich wyborów do Rady Państwa w Wiedniu, które odbyły się w 1873 roku, uzyskał mandat do Izby Deputowanych. Funkcję tę pełnił z przerwami do 1880 roku jako reprezentant Przemyśla oraz Gródka Jagiellońskiego. Aleksander Dworski był cenionym prawnikiem, przewodniczył Izbie Adwokackiej w Przemyślu i Samborze. W dniu 7 maja 1881 roku został wybrany na urząd Burmistrza Miasta Przemyśla, którą to funkcję pełnił do 7 listopada 1901 roku. W latach 1889 – 1901 zasiadał jako poseł w Sejmie Krajowym Galicji.

Zasługi Dworskiego dla Przemyśla były ogromne,  założył Komunalną Kasę Oszczędności,   był inicjatorem powstania Związku Miast Galicyjskich, w czasie jego urzędowania  w mieście rozbudowano szkoły, założono wodociągi, rozpoczęto elektryfikację, wybudowano również schronisko dla bezdomnych im. Brata Alberta.

Mając na względzie jego liczne zasługi dla miasta, Rada Miejska w 1884 r. nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Przemyśla.  Aleksander Dworski zmarł 30 marca 1908 r. w Przemyślu, gdzie został pochowanym na Cmentarzu Głównym.

  • IMG_3992
  • IMG_3997
  • IMG_3999

Simple Image Gallery Extended