W Regionie

VIII SESJA RADY GMINY KRASICZYN

Odsłony: 2302

W dniu 25 czerwca br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w VIII sesji Rady Gminy Krasiczyn, w trakcie której radni jednogłośnie przyjęli raport o stanie gminy. 

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym wójt co roku do dnia 31 maja ma przedstawić raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport powinien zawierać informacje dostępne w urzędzie, bazować na wykorzystywanych w minionym roku dokumentach i materiałach. Raport jest w tym sensie „odtwórczy”.

Główną osią raportu powinna być strategia rozwoju gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

To są dokumenty w każdej gminie obligatoryjne i podstawowe, determinujące cele i kierunki rozwoju. Dodatkowo trzeba przywołać inne akty polityki publicznej.

W debacie nad raportem głos mogą zabierać zarówno radni, jak i mieszkańcy. Z obserwacji wynika jednak, że debaty nad raportem nie są, aż nadto intensywne i ograniczają się jedynie do kwestii technicznych. 

Wielu komentujących przyznaje, iż dopiero w kolejnych latach obecnej kadencji pojawi się praktyka porównawcza, polegająca na analizie rozwoju gminy w perspektywie kilkuletniej.   

Parlamentarzysta w trakcie swego wystąpienia poruszył m.in. następujące kwestie:
- Ustawowo określonej komisji skarg, wniosków i petycji. Przedmiotem działania nowej komisji ma być udział w rozpatrywaniu przez radę:

  • Skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych;
  • Wniosków składanych przez obywateli; 
  • Petycji składanych przez obywateli; 

- Ustawy umożliwiającej rejestrację Kół Gospodyń Wiejskich, które mają swobodę w pozyskiwaniu środków finansowych. Bezpośrednio w budżecie na ten cel jest przeznaczonych 40 mln zł. Prawo stwarza warunki do finansowania wydarzeń lokalnych, często patriotycznych związanych z postaciami, które zasłużyły się lokalnie. 

- Możliwości pozyskania środków na organizację Dziennego Domu Pobytu Seniora;

- Zniesienia ograniczeń obrotu ziemią.  Głównym punktem zmian jest zwiększenie do 1 ha nieruchomości rolnej, które będą mogły nabywać również osoby niebędące rolnikami. Taką działkę można będzie kupić także na terenie miasta. Dotychczas nie rolnik mógł nabyć nieruchomość tylko o powierzchni do 0,3 ha.

 - Zerowy PIT do 26 roku życia - Wolne od tego podatku będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy (...) oraz przychody z umów zlecenia (...), otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Celem tej regulacji jest zachęcenie do podejmowania zatrudnienia przez młode osoby.

Dodatkowo radni zgłaszali swoje uwagi dotyczące: ograniczeń inwestycyjnych na obszarze Natura 2000 oraz terenach uznanych za zalewowe. 

Na sesji byli również obecni: Radny Powiatu Przemyskiego Arkadiusz Mazur, sołtysi oraz członkowie Rady Seniorów.  

  • 20190625_104656
  • sdcds

Simple Image Gallery Extended