Praca, nie obietnice

W Regionie

SESJA RADY GMINY ŻURAWICA

Odsłony: 2953

W dniu 10 października 2019 r. r. w sali narad Urzędu Gminy odbyła się sesja Rady Gminy Żurawica, w której na zaproszenie jej Przewodniczącego Macieja Gałuszki uczestniczył poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. 

W związku z kończącą się VIII kadencją Sejmu, poseł podczas sesji przedstawił radnym swoją czteroletnią pracę w parlamencie. Podczas kadencji Sejmu poseł należał do najbardziej pracowitych parlamentarzystów, poświęcając się wyłącznie merytorycznej pracy, m.in. w 7 komisjach sejmowych oraz 35 podkomisjach, a były to: 

- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Komisja ta przeprocedowała m.in. ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, nowe Prawo o prokuraturze, dokonano również dużych zmian przepisów Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego, Kodeksu pracy, Kodeksu spółek handlowych. Natomiast nie udało się w czasie tej kadencji uchwalić, bardzo potrzebnej, ustawy o biegłych sądowych. 

- Komisja Ustawodawcza, do której obowiązków należy opiniowanie stanowiska Sejmu w sprawach zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym. Poseł reprezentował Sejm RPw 32 sprawach w tym Trybunale, z których 17 zostało już zakończonych. 

- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych – podczas trwania kadencji został znowelizowany Regulamin Sejmu RP.

- Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, na której posiedzeniach  rozpatrywane były  wszystkie zmiany w wymienionych wcześniej kodeksach, ponadto w ramach tej komisji powoływane były również podkomisje. 

- Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w Kodeksie wyborczym - w wyniku prac   komisji  zmieniono nie tylko przepisy Kodeksu wyborczego, ale także ustawy o samorządzie gminnym, wprowadzono obowiązek transmitowania i nagrywania obrad rad gmin, wydłużono kadencje samorządowe, wprowadzono dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów.

- Komisja śledcza ds.vat i podatku akcyzowego, która zrealizowała ponad 90 posiedzeń, podczas których przesłuchano 85 świadków. W wyniku prac komisji doprowadzono do zawiadomienia Prokuratury Krajowej o popełnieniu przestępstw urzędniczych i innych przez niektóre osoby pełniące funkcje ministrów i wiceministrów w badanym okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r., postanowiono również o skierowaniu wniosków o pociągnięciu  do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi poseł Andrzej Matusiewicz przedstawił także zadania, które dzięki współpracy z obecnym Wójtem Gminy Żurawica Tomaszem Szeleszczukiem udało się wspólnie zrealizować. Były to starania ze strony posła m.in. o przydzielenie OSP Bolestraszyce samochodu strażackiego, przyznanie środków finansowych przez Ministerstwo Sportu na zadania dotyczące realizacji budynków sanitarno-socjalnych w Kosienicach i Wyszatycach, jak również inwestycje sportowe dotyczące budowy bieżni lekkoatletycznej i boiska piłkarskiego wraz z zapleczem w Żurawicy. 

Warto również  wspomnieć, iż jednym z ważniejszych osiągnięć i celów na przyszłość jest decyzja o powstaniu w Żurawicy siedziby PKP Cargo Terminale, którą poparł również premier Mateusz Morawiecki, będąca wielką szansą rozwoju dla gminy. Kolejne ważne przedsięwzięcie, to budowa obwodnicy Przemyśla od strony zachodniej poza granicami miasta, na terenach gminy Żurawica, gminy wiejskiej Przemyśl oraz gminy Krasiczyn, która przyczyni się również do usprawnienia ruchu w  Żurawicy. 

Podsumowując, parlamentarzysta podziękował za dobrą i owocną współpracę  zarówno z obecnymi, jak i poprzednimi władzami gminy, przekazując na ręce Gospodarza Gminy list okolicznościowy. 

Wójt Gminy Tomasz Szeleszczuk  oraz Przewodniczący Rady Gminy Maciej Gałuszka wyrazili wdzięczność posłowi Matusiewiczowi za okazaną pomoc w staraniach dotyczących realizacji wielu przedsięwzięć na terenie gminy, które będą służyć mieszkańcom lokalnej społeczności. 

  • IMG_5321
  • IMG_5323
  • IMG_5327
  • IMG_5331
  • IMG_5332

Simple Image Gallery Extended