XVI SESJA RADY GMINY ORŁY

Odsłony: 2820

W dniu 28 października 2019 r. w odbyła się sesja Rady Gminy Orły, w której wziął udział poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz.

W związku z kończącą się w dniu 11 listopada 2019 r. VIII kadencją Sejmu, poseł podczas sesji zaprezentował radnym swoją pracę w parlamencie. Podczas czteroletniej kadencji Sejmu zostało uchwalonych 923 ustawy,  natomiast zmienionych ponad 1600 ustaw, parlamentarzysta aktywnie uczestniczył w pracach 7 komisji sejmowych oraz 35 podkomisji, osiągając wynik 65 wystąpień jako poseł sprawozdawca.. Były to m.in. następujące komisje:

- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Komisja ta odbyła wraz z podkomisjami 250 posiedzeń, prowadząc prace nad wieloma ustawami. Jako najważniejsze z nich należy wymienić ustawy: o Trybunale Konstytucyjnym, o statusie sędziego Trybunału Konstytucyjnego, nowe Prawo o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o komornikach sądowych, o opłatach komorniczych, dokonano również znacznych zmian przepisów Kodeksu karnego,  Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania karnego oraz wielu innych ustaw.

- Komisja Ustawodawcza,  której zadaniem jest przygotowywanie stanowiska Sejmu do rozpraw przed Trybunałem Konstytucyjnym. Parlamentarzysta reprezentował Sejm w 38 sprawach w tym Trybunale, z których 17 zostało zakończonych. 

- Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, na której posiedzeniach  rozpatrywane były  wszystkie zmiany w kodeksach. 

- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, do której zadań należały prace nad nowelizacją Regulaminu Sejmu RP czy też rozpatrywanie wniosków o uchylenie immunitetów posłom.

- Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w Kodeksie wyborczym, gdzie pracowano również nad zmianami w ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, wprowadzono obowiązek transmitowania obrad rad gmin, wydłużono kadencje samorządowe, wprowadzono dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Udział w sesji  Rady Gminy był również doskonałą okazją do złożenia przez parlamentarzystę podziękowań mieszkańcom gminy Orły, a zwłaszcza Małkowic i Kaszyc, za ogromne poparcie w każdych wyborach, zarówno samorządowych, jak i parlamentarnych, w których startował. 

Na zakończenie, parlamentarzysta skierował podziękowania do Przewodniczącej Rady Gminy  Małgorzaty Hawro oraz Wójta Gminy Orły Bogusława Słabickiego za dobrą i owocną współpracę,  zarówno w czasie ośmiu lat pracy parlamentarnej tj. podczas mijającej kadencji Sejmu i bezpośrednio wcześniej w trakcie sprawowania mandatu senatora, a także poprzednio w czasie działalności samorządowej w latach 1990-2011.

Również Wójt Gminy oraz Przewodnicząca Rady wyrazili wdzięczność posłowi Matusiewiczowi za okazaną pomoc w realizacji wielu przedsięwzięć na terenie gminy, które służą lokalnej społeczności. 

  • IMG_20191028_134045
  • IMG_20191028_134109
  • IMG_20191028_135113
  • IMG_20191028_135236

Simple Image Gallery Extended