Praca, nie obietnice

W Regionie

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

Odsłony: 708

W dniu 26 października 2017 r. w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyła się XLV sesja Rady Miejskiej, na której Posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza reprezentował asystent Arkadiusz Mazur. Zaproszenie do Parlamentarzysty skierowała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Lucyna Podhalicz. 

W trakcie obrad przyjęto jednomyślnie m.in. następujące uchwały:

 • W sprawie nadania tytułu honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Panu Przemysławowi Andrzejowi Babiarzowi;
 • W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przekopana I”;
 • W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście”;
 • Zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl oraz cennika opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych;
 • Zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 • W sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej i ekologicznej;

Po głosowaniach Radni Miejscy w swoich wystąpieniach wskazywali na potrzebę:

 • Podjęcia w niedalekiej przyszłości dyskusji nad organizacją nowych miejsc cmentarnych;
 • Zwiększenia ilości placów parkingowych;
 • Zakupu biletomatów;
 • Opracowania strategii podnoszącej efektywność działania Miejskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.;
 • Usprawnienia ruchu drogowego na poszczególnych ulicach;


Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego reprezentowała Pani Katarzyna Skowron pełniąca funkcję Dyrektora Biura Poselskiego Marka Kuchcińskiego.

 • DSCN01191
 • DSCN01211
 • DSCN01251
 • DSCN01271

Simple Image Gallery Extended