Praca, nie obietnice

W Regionie

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY DUBIECKO W BACHÓRCU

Odsłony: 801

W dniu 28 października br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Bachórcu spotkał się z mieszkańcami Gminy Dubiecko. Wydarzenie współorganizowali asystent posła Arkadiusz Mazur, który był jego inicjatorem,  Sołtys wsi Bachórzec Tadeusz Tworzydło i Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bachórcu Pani Dorota Skubisz – Bembenek. W organizację zaangażowali się także członkowie Klubu Sportowego „FALA” Bachórzec i Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. 

Parlamentarzysta przedstawił zebranym założenia : 

 • Reformy oświaty, na mocy której  struktura szkolnictwa obejmuje ośmioletnią szkołę podstawową, czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnią branżową szkołę I stopnia, trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, dwuletnią branżową szkołę II stopnia, szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub średnio branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku;
 • Zmiany podstawy programowej obejmującej m.in.: wychowanie przedszkolne i kształcenie ogólne dla szkoły podstawowej, w ramach którego uczniowie powinni nabyć umiejętności komunikowania się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały. Na drugim etapie edukacyjnym obejmującym klasy IV – VIII, są realizowane następujące przedmioty j. polski, dwa języki obce, chemia, fizyka, geografia, biologia, fizyka, geografia, przyroda, historia, wiedza o społeczeństwie i inne. Historia ma służyć poznaniu losów kraju i jego najbliższych sąsiadów. Wszyscy powinni poznać dzieje ojczyste wypełnione bohaterstwem przodków, ale również tragedii, zwątpienia, a nawet niegodziwości. 
 • Nowelizacji prawa łowieckiego, zgodnie  z którą  zmianie ulegnie procedura szacowania szkód wyrządzonych w uprawach rolnych przez dzikie zwierzęta. Mianowicie oględzin i szacowania szkód będzie dokonywał przedstawiciel wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód. Oględziny zostaną dokonane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wcześniej złożonego do wojewody lub za pośrednictwem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Bezpośrednią przyczyną omawianych zmian jest niewłaściwa praktyka  kół łowieckich szacujących szkody wedle własnego uznania  zaniżając wysokość wyrządzonej szkody.
 • Modernizacji sił zbrojnych  polegającej na systematycznym wzroście wydatków na obronność od poziomu 2,0 % PKB w 2018 r. do 2,5 PKB w 2030 r. oraz zwiększenia liczebności Sił zbrojnych do 200 tys. stanowisk etatowych żołnierzy z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 150 tysięcy przeznacza się dla żołnierzy zawodowych;
 • Mechanizmów wzmacniających ochronę ziemi rolnej przed jej spekulacyjnym wykupem przez krajowe oraz zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
 • Prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym normującego, że sędzia Sądu Najwyższego przejdzie w stan spoczynku w wieku 65 lat. Wyjątek stanowi sytuacja, w której sędzia złoży oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska, nie później niż na 6 miesięcy i nie wcześniej niż na 12 miesięcy, przed ukończeniem tego wieku. Kolejnym niezbędnym elementem jest przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego, że sędzia Sądu Najwyższego jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego. O możliwości zajmowania stanowiska zdecyduje Prezydent, który będzie mógł zasięgnąć opinii Krajowej Rady Sądownictwa;
 • Prezydenckiego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, który zakłada, iż 15 członków KRS wybiera Sejm większością 3/5 głosów spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych. Projekt ustawy stanowi, że uprawnionymi do zgłoszenia kandydata na członka Rady są: grupa co najmniej 2000 obywateli RP i grupa co najmniej 25 sędziów, z wyłączeniem sędziów w stanie spoczynku;
 • Ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego ustanawiającej przejrzyste, a zarazem logiczne i funkcjonalne zasady postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów TK. Wniosek o pociągniecie sędziego Trybunału do odpowiedzialności karnej oraz wniosek o wyrażenie zgody na pozbawienie wolności sędziego Trybunału, jeżeli czyn jest ścigany z oskarżenia publicznego składa Prokurator Generalny. 
 • Rządowego projektu Leki 75 + zapewniającego bezpłatny dostęp do leków osobom powyżej 75 roku życia. Załącznik do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 25.10.2017 r. stanowi wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1.11.2017 r.;
 • Systemu sieci szpitali czyli systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Szpitale zakwalifikowane do sieci będą miały zapewnione finansowanie przez okres kolejnych 4 lat. Celem regulacji jest poprawa dostępu pacjentów do świadczeń specjalistycznych, w szczególności poprzez zapewnienie kompleksowości i koordynacji świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych i rehabilitacyjnych. Od dnia 1 października w szpitalach funkcjonuje tzw. nocna i świąteczna pomoc medyczna. 
 • Planowanych zmian w Kodeksie wyborczym, w którym mają się znaleźć zapisy o kamerach w lokalach wyborczych, przeźroczystych urnach do głosowania, zakaz równoległego startu kandydatów na różne stanowiska. Obecnie dochodzi do patologicznych sytuacji, iż osoba startująca na wójta, bierze udział w wyborach także do sejmiku lub rady powiatu. 


Asystent Arkadiusz Mazur przygotował krótką prelekcję na temat:

 • Rolniczego handlu detalicznego
 • Sytuacji prawnej mikroinstalacji wiatrowych w kontekście przepisów prawa budowlanego i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • Udziale organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym;
 • Wpływu zubożenia społeczeństwa na wzrost ilości czynów przestępczych oraz patologii społecznych;
 • Założeń projektu Ustawy 2.0 przewidującej reformę szkolnictwa wyższego;


W dalszej części spotkania uczestnicy kierowali w stronę posła swoje uwagi i prośby, niejednokrotnie wnosząc o pomoc przy rozwiązaniu konfliktowych stanów faktycznych. 

Oprócz ww. byli obecni: Wójt Gminy Dubiecko Wiesław Bembenek, Przewodniczący Rady Gminy Dubiecko Ryszard Fik,  Radna wsi Bachórzec Maria Wiśniowska, Radny wsi Kosztowa Marian Galej, Radny wsi Słonne, Winne Podbukowina Józef Janowski, Radny wsi Śliwnica Zygmunt Szczygieł, Prezes OSP Bachórzec Janusz Kwasiżur, dr Adam Kamiński, działacz społeczny Jan Dańczak, miejscowi rolnicy i przedsiębiorcy. 

 • IMG_3083
 • IMG_3088
 • IMG_3091
 • IMG_3093

Simple Image Gallery Extended