Praca, nie obietnice

W Regionie

SESJA RADY GMINY DUBIECKO

Odsłony: 766

W dniu 27 listopada br. odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Dubiecko, na którą zaproszenie otrzymał Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz. Parlamentarzystę nie mogącego osobiście uczestniczyć w sesji z powodu innych obowiązków służbowych reprezentował asystent Arkadiusz Mazur.

Jednomyślnie przegłosowano m.in. uchwały w sprawie:

  • Przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dubiecko;
  • Wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych;
  • Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków;
  • Zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród Wójta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wysokie wyniki sportowe;


W trakcie trwającej dyskusji radni podjęli temat smogu, w związku z czym asystent zasygnalizował założenia Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe, które określa graniczne wartości emisji. Ponadto po zakończonej sesji poszczególnym radnym przedstawił najważniejsze zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zwrócił uwagę na:

  • Budżet obywatelski. Proponuje się ustawowe uregulowanie instytucji budżetu obywatelskiego jako jednej z form konsultacji z mieszkańcami odpowiednio gminy, powiatu, województwa. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie będzie mógł usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. 
  • Obowiązek transmisji, nagrywania i upubliczniania nagrań sesji rad i sejmików. Obrady odpowiednio rady gminy, powiatu, sejmiku województwa będą zgodnie z intencją projektodawcy transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
  • Zniesienie jednomandatowych okręgów wyborczych. Dotychczasowy system okręgów jednomandatowych nie uwzględnia głosów wszystkich mieszkańców gminy. Zasada proporcjonalności spowoduje, że rada gminy będzie reprezentantem wszystkich mieszkańców. 

Na sesji byli obecni również: Radni Powiatu Przemyskiego Henryk Sowa i Zbigniew Blecharczyk, sołtysi oraz dyrektorzy szkół podstawowych.
  

  • DSCN00582
  • DSCN00611

Simple Image Gallery Extended