Praca, nie obietnice

W Regionie

OSTATNIA SESJA RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO W 2017R.

Odsłony: 953

W dniu 28 grudnia 2017 r. po spotkaniu opłatkowym w siedzibie Starostwa Powiatu Przemyskiego odbyła się ostatnia w tym roku sesja, na której uchwalono budżet. Projekt budżetu nie wzbudził kontrowersji i został przyjęty jednomyślnie. Radni  reprezentujący różne opcje polityczne podkreślali, że pomimo rozbieżności w poglądach liczy się dla nich jedynie dobro powiatu i jego mieszkańców. W budżecie na rok 2018 zaplanowano dochody na kwotę 57.618.446 złotych oraz wydatki 59.067.249 złotych. 

Na sesji głos zabrał poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, który przedstawił założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Należy podkreślić, iż parlamentarzysta brał udział w pracach komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego. Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z głosowania  korespondencyjnego, również w wyborach samorządowych, jeśli przedstawią odpowiednie zaświadczenie o swojej niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Oczywiście osoby te nie mogą być ubezwłasnowolnione. Na organach wyborczych spocznie obowiązek dokładnego zbadania, czy nie zachodzą przypadki ubezwłasnowolnienia. Najistotniejsze zmiany dotyczą dwukadencyjności wprowadzonej od 2018 r. 

W pewnym sensie nastąpi ograniczenie biernego prawa wyborczego, ale tylko względem gminy, w której dana osoba pełniła funkcję wójta. Nie będzie żadnych przeszkód, żeby startowała w sąsiedniej gminie. Wprowadzono ustawową liczbę trzech  radnych mających prawo utworzenia klubu radnych. Wzmocniono rolę opozycji, w ten sposób, iż przedstawiciel największego klubu opozycyjnego zostaje przewodniczącym komisji rewizyjnej. Przewodniczący rady gminy jest zobowiązany wprowadzić  do porządku każdego posiedzenia projekt uchwały każdego z klubów, jakie są w danej radzie. Dodatkowo w projekcie uregulowano obowiązek corocznego przestawienia raportu o stanie gminy. Na sesji rady, gdzie będzie rozpoznawany wniosek o udzielenie absolutorium, obradom zostanie poddany raport o stanie gminy.  Jeżeli zarząd powiatu, wójt gminy lub prezydent nie uzyska wotum zaufania na kolejny rok, wówczas rozpocznie się procedura odwoławcza. W debacie nad raportem będą mogli wziąć udział zgłoszeni mieszkańcy, a ponadto prawodawca nie przewidział żadnych ograniczeń czasowych w ich wystąpieniach. 

Na sesji byli obecni: Poseł Marek Rząsa, Wójt Gminy Medyka Marek Iwasieczko, Przewodniczący Rady Powiatowej Podkarpackiej  Izby Rolniczej w Przemyślu Zbigniew Bojko, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Przemyskiego oraz przedstawiciele mediów.

  • DSCN02271
  • DSCN02331
  • DSCN02361

Simple Image Gallery Extended