Praca, nie obietnice

W Regionie

XLV SESJA RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO

Odsłony: 921

W dniu 30 stycznia br. odbyła się sesja Rady Powiatu Przemyskiego, na której posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza reprezentował asystent Arkadiusz Mazur. 

W trakcie obrad podjęto uchwały m.in.:

  • W sprawie powierzenia Gminie Bircza przez Radę Powiatu Przemyskiego organizacji imprez ponadgminnych w 2018 roku tj.: organizację powiatowego konkursu wielkanocnego oraz przeglądu teatrów dziecięcych pn. „Tropem Jasia i Małgosi”.
  • W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Nienadowej oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 100/572, 100/573, 100/575, 100/576, 100/577, 100/578, 100/348 stanowiących własność Powiatu Przemyskiego.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie należności pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej.
  • W sprawie określenia sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
  • W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego. Postanowiono udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego w 2018 roku  w wysokości 100.000 zł na wspólną realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania DW Nr 884 Przemyśl – Domaradz z DP Nr 1777R Pruchnik – Nienadowa w m. Nienadowa wraz z przebudową dojazdów do skrzyżowania – etap I”.


Uchwały przyjęto jednogłośnie. W punkcie interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych zwrócono uwagę na możliwość rejestracji na Ogólnopolskie Forum Samorządowe organizowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.