W Regionie

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY GAĆ

Odsłony: 3394

W dniu 9 grudnia br. poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami Gminy Gać, które zostało zorganizowane przez Pana Krzysztofa Brożbara długoletniego działacza prawicowego. 

W wydarzeniu wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy, w tym osoby na co dzień zamieszkujące Gminę Kańczuga. Parlamentarzysta w swoim wystąpieniu zaprezentował zebranym reformy, które udało się przeprowadzić Prawu i Sprawiedliwości oraz założenia ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS przyjętych przez Sejm, a także  projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Zostały zasygnalizowane przede wszystkim następujące kwestie:

Wojska obrony terytorialnej – Oddziały WOT – u mają powstać w każdym powiecie i składać się z kilkuset odpowiednio wyposażonych i wyszkolonych żołnierzy ochotników. Po osiągnięciu gotowości bojowej przez wszystkie brygady WOT będą liczyć ok. 53 tys. żołnierzy.

Obniżenie wieku emerytalnego – Od 1 października 2017 r. zaczął obowiązywać niższy wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn ( poprzedni rząd koalicji PO i PSL podwyższył go do 67 lat niezależnie od płci). 

Reaktywacja Trybunału Konstytucyjnego  - Nowa ustawa o TK przewiduje m.in., że Trybunał Konstytucyjny może orzekać w pełnym składzie ( co najmniej 11 sędziów) pięciu sędziów lub trzech sędziów. Pełny skład jest właściwy np. w przypadku spraw o szczególnej zawiłości. Do badania konstytucyjności ustaw przewidziane są składy 5 – osobowe. Składy 3 – osobowe rozpatrują m.in. zgodność z konstytucją innych aktów normatywnych.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku – Na mocy ustawy z dnia 29 listopada 2016 r. w rozliczeniu za rok 2017 obowiązywać będzie inna niż do tej pory kwota wolna od podatku. Przy dochodach do 6600 zł cała kwota będzie wolna od podatku, na czym skorzystają najubożsi podatnicy.

Skarga nadzwyczajna – Od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie, może być wniesiona skarga nadzwyczajna, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej i: 
1) orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji, 
2) orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, 
3) zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego – a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Izba dyscyplinarna  - Nowa Izba Dyscyplinarna SN będzie rozpoznawać sprawy dyscyplinarne sędziów SN oraz innych sędziów, jeśli przewinienie stanowi też przestępstwo, w obu instancjach oraz odwołania od orzeczeń pierwszej instancji w profesjach prawniczych.

Wybór członków KRS - Sejm będzie wybierał spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych piętnastu członków Rady na wspólną czteroletnią kadencję.  Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydata na członka Rady jest grupa co najmniej: 
1) dwóch tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli osiemnaście lat, mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych;
2) dwudziestu pięciu sędziów, z wyłączeniem sędziów w stanie spoczynku.

Powołanie komisji skarg, wniosków i petycji - Zgodnie z projektem w każdej jednostce samorządu terytorialnego utworzona zostanie komisja skarg, wniosków i petycji. Jej zadaniem będzie rozpatrywanie: skarg na działania organów wykonawczych i odpowiednich samorządowych jednostek organizacyjnych, a także wniosków i petycji obywateli. 

Obowiązek wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały zgłoszonej przez przewodniczącego opozycyjnego klubu radnych - Na wniosek przewodniczącego opozycyjnego klubu radnych przewodniczący organu stanowiącego będzie miał  obowiązek wprowadzenia do porządku obrad najbliższej sesji określony projekt uchwały. Projekt będzie musiał  być złożony co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji. Powyższy obowiązek nałożony na przewodniczącego organu stanowiącego ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której ograniczane lub wręcz „blokowane” są inicjatywy radnych.

Ustawowe określenie budżetu obywatelskiego - Proponuje się ustawowe uregulowanie instytucji budżetu obywatelskiego jako jednej z form konsultacji z mieszkańcami odpowiednio gminy, powiatu, województwa. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydowaliby corocznie o części wydatków budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. Zadania wybrane w ramach tego budżetu uwzględniane byłyby w uchwale budżetowej.

Debata o stanie samorządu połączona z udzieleniem wotum zaufania organowi wykonawczemu - Projekt nakłada na organ wykonawczy danej jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu do 31 maja każdego roku raportu o stanie samorządu. Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii, uchwał i budżetu obywatelskiego. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos na zasadach przewidzianych dla radnych niezrzeszonych. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców – 20 osób 
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – 50 osób. 

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców  - Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Grupa mieszkańców musi liczyć: 
1) w gminach do 20 000 mieszkańców - co najmniej 300 osób; 
2) w gminach powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 500 osób. 

Rada gminy nie może zdecydować o zwiększeniu liczby osób, o których mowa wyżej mających prawo wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Projekty uchwał zgłoszone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powinny stać się przedmiotem obrad rady gminy najbliższej sesji odbywającej się nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu. Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady gminy.

Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów, prezydentów miast – Projektodawcy wprowadzają zasadę dwukadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Dochodziło do przypadków, w których jedna osoba mogła zajmować wymienione powyżej stanowisko przez kilkanaście lat. Wprowadzenie ograniczenia w sprawowaniu urzędu wójta, burmistrza, prezydenta miasta ma na celu m.in. wykluczenie zjawisk niepożądanych. Takimi zjawiskami może być powstanie szerokorozumianych powiązań korupcjogennych, powstawanie grup interesów, niekoniecznie związanych z rozwojem gminy czy miasta. Wprowadzona kadencyjność zgodnie z założeniem będzie miała zastosowanie po raz pierwszy do wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzonych na obszarze całego kraju, zarządzonych w związku z upływem obecnej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego wybranych w wyborach samorządowych, począwszy od 16 listopada 2014 r. – czyli od wyborów mających odbyć się w roku 2018. Ponadto wnioskodawcy proponują zmianę, zgodnie z którą kandydat na wójta będzie mógł kandydować, tylko do rady gminy na obszarze, której kandyduje na wójta.

Likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych - System jednomandatowy w gminach prowadził do sytuacji nieproporcjonalności w wyborze rządzących. Nie uwzględniał wszystkich głosów, a co za tym idzie preferencji wszystkich mieszkańców gminy. W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach na wójta komitety mogą być tworzone przez wyborców. 
 
Byli obecni również: Lucjan Kuźniar Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, asystent posłanki Joanny Schmidt – Rodziewicz oraz lokalni działacze. 

  • DSCN0103
  • DSCN0124
  • DSCN0126
  • DSCN0129
  • DSCN0135

Simple Image Gallery Extended